Bastelbogen: Schloss Rosenberg

Aus Kaukapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Schloss Rosenberg - Bastelbogenserie

Heftbestandteil - paginiert

Teil 1 aus Fix und Foxi 28/1983

Bastelanleitung

1983-28 BB 1a.jpg 1983-28 BB 1b.jpg


Teil 2 aus Fix und Foxi 29/1983

Bastelanleitung

1983-29 BB 2a.jpg 1983-29 BB 2b.jpg